Art.1    Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Them International Detection Dog Institute. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Art.2   Adres Them:       

Heideweg 5

3776 PX Stroe              

 Mobiel: 0031 6 2015 6941

E-mail: wim@moreofthem.com

 

Art.3    Producten

Them levert:

a.        Honden;

b.        Opleidingen en (aanvullende) trainingen op het gebied van opleiding en inzet van honden;

c.        Personeel;

d.        Trainingsartikelen;

e.        Advies.

 

Art.4    Levering

a.        Them levert in beginsel producten en diensten direct aan opdrachtgever op basis van overeengekomen contract. Aanbiedingen gedaan in offerte zijn vrijblijvend en hebben te gelden als een vrijblijvend aanbod. De afspraken die uit enige offerte voortvloeien, binden partijen eerst na wederzijdse schriftelijke bevestiging.

b.        Them garandeert dat haar producten en diensten voldoen aan de met opdrachtgever in specifiek contract overeengekomen voorwaarden. Per product gelden onderstaande algemene uitgangspunten:

i.               Bij overdracht van honden tekent opdrachtgever het overdrachtsformulier waarop alle kwaliteitseisen als contractueel vastgelegd, conform gesteld, geleverd zijn.

ii.              Opleidingen & trainingen worden direct na het laatste trainingsmoment geëvalueerd. Them zal in Nederland, tenzij klant dit uitdrukkelijk afwijst, drie maanden na het laatste trainingsmoment een aanvullende evaluatie (doen) uitvoeren.

iii.             Bij uitval van instructeur zal Them er zorg voor dragen dat eventueel van buiten een gekwalificeerde instructeur wordt ingehuurd, welke voldoet aan de eisen gesteld door Them. Eventueel is ervoor te kiezen, door de opdrachtgever, de aanvangsdatum te verzetten naar een later tijdstip in overleg. 

iv.            Personeel wordt in opdracht geselecteerd. Dit personeel is bij aanname in dienst van opdrachtgever. Eventueel kan direct begonnen worden met een cursus of opleiding binnen Them. Ook in dat geval blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het geselecteerd personeel. Wel kan Them op verzoek in specifiek contract gerichte kwaliteitseisen voor personeel vastleggen. Deze kwalitatieve verantwoordelijkheid geldt totdat, in lijn met het gestelde onder artikel 4.b., evaluatie heeft plaatsgevonden.

v.             Trainingsartikelen worden door Them op verzoek geleverd en dienen te allen tijde te voldoen aan de voor specifieke artikelen opgestelde eisen (conform bijsluiter, handleiding, etc.)

vi.            Them geeft haar adviezen vanuit een zeer specifieke expertise. Ondanks een zeer gedegen vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring van Them blijft acceptatie en implementatie van advies in beginsel een verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

 

Art.5     Betaling

a.         Alle bedragen die Them in haar offertes en overeenkomsten aanbiedt zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en eventuele transport- of verzendkosten.

b.         Wijze betaling:
Tenzij contractueel anders bepaald zijn per productgroep de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

i.               Honden: 50% bij plaatsing order en 50% na aftekenen overdrachtsformulier in het buitenland geld 90% vooraf en 10% bij aflevering.

ii.     Opleidingen & trainingen: uiterlijk 30 kalenderdagen voor aanvang dient volledig cursusbedrag voldaan te zijn.

iii.             Personeel: betaling bij aanname door opdrachtgever

iv.             Trainingsartikelen: bedragen tot   € 1000 bij levering. Bedragen boven   € 1000; 15% bij plaatsing order, restant bij levering.

v.              Advies: verrekening per uur. 20% van de begrote som bij aanvaarding van offerte, restant op basis van nacalculatie.

c.         Rekening
Alle betaling worden verricht ten name van THEM, rekeningnummer 14 65 45 087van de Rabobank te EDE  onder vermelding van factuurnummer.

d.         Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Arnhem: 58332650

e.         IBAN-code:        NL79RABO0104124253

f.          Swift code:         RABONL2U

g.         Indien betaling niet binnen de afgesproken termijn(en) plaatsvindt is opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. De in het bezit van Them zijnde doordruk of kopie van de door Them verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint. Bovendien is Them gerechtigd levering uit te stellen dan wel ontslaat het niet voldoen aan betalingsverplichting Them van de leveringsplicht als overeengekomen in offerte/ contract.

h.         Alle betalingen dienen te worden voldaan in euro, tenzij nadrukkelijk in contract anders overeengekomen.

 

Art.6     Garantie

Them levert haar producten conform de in haar eigen kwaliteitshandboeken vastgelegde normen. Deze voldoen ten minste aan het landelijk minimaal gestelde (voor zover van toepassing).

 

Art.7     Verzekeringen

Them verbindt zich voor haar rekening de honden, de trainingen en het trainingsmateriaal te verzekeren conform de vigerende voorwaarden en tegen de gebruikelijke risico's, alsook zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, en wel voor een termijn, lopende van de ondertekening van het contract tot de werkelijke opleveringsdatum (voor zover per product relevant).

 

Art.8     Kostenstijgingen

Them behoudt het recht om tussentijdse kostenstijgingen als gevolg van:

a.         Onvoorziene tussentijdse wettelijk voorgeschreven maatregelen inzake lonen, belastingen, e.d.;

b.         Onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van trainingsmateriaal, huren, e.d;

c.         Vertragingen, ontstaan door in gebreke blijven van de opdrachtgever;

door te berekenen aan opdrachtgever. Dit zal alleen dan geschieden nadat Them opdrachtgever hier tijdig, schriftelijk van in kennis heeft gesteld.

 

Art.9     Overmacht

a.         Niet of niet tijdig aanleveren van producten of aanvangen opdracht als gevolg van niet door verzekering gedekte gebeurtenissen buiten de macht van Them, zoals oorlogstoestand, staking, uitsluiting, bedrijfsacties, brand, storm of soortgelijke oorzaken, zal tot geen enkele aanspraak jegens Them leiden. In geval van onredelijke vertraging als gevolg van bovenbedoelde oorzaken zal de opdrachtgever het recht hebben deze overeenkomst op te zeggen, waarna het bepaalde onder artikel 11 zal gelden. Wanneer door overmacht aan de kant van Them van levering van de overeengekomen producten/ diensten moet worden afgezien, dan zal tussen partijen nader worden overeengekomen hoe de afwikkeling van zaken zal worden geregeld.

b.         Overmacht als gevolg van "vervoersbeperkingen of vervoersverbod levende have", zal tot geen enkele aanspraak jegens Them leiden. Them zal zorgdragen dat zo spoedig mogelijk na opheffing van een dergelijk verbod alsnog tot levering wordt overgegaan. Mocht een vervoersverbod als bedoeld aanleiding geven voor opdrachtgever om tot opzegging over te gaan geldt hetgeen gesteld in artikel 10.

 

Art.10   Opzegging

Indien de opdrachtgever van overeengekomen producten/ diensten wenst af te zien, kan hij door schriftelijke opzegging en onder opgave van redenen aan Them, deze overeenkomst beëindigen, waarna:

a.         Them onmiddellijk stappen zal ondernemen om alle uitgaven en aangegane verplichtingen met betrekking tot de producten / diensten te beëindigen;

b.         Them zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave zal doen van alle tot op het moment van de opzegging gedane uitgaven en aangegane verplichtingen ter zake met inbegrip van overheadkosten;

c.         De opdrachtgever aan Them het volledige bedrag van de onder b. genoemde kosten zal voldoen, alsmede de inbegrepen winst. Indien het bedrag dat Them op het moment van de opzegging reeds ontvangen heeft, hoger mocht zijn dan het vorenbedoelde, zal het verschil door Them aan de opdrachtgever worden gerestitueerd;

d.         na afrekening als bedoeld onder b. en c. zal tussen partijen schriftelijk worden vastgelegd of en zo mogelijk hoe de opdracht in de toekomst eventueel herstart kan worden en welke financiële uitgangspunten hier dan voor in aanmerking genomen worden (finale evaluatie).

 

Art.11   Eindgebruik
Het is opdrachtgever niet toegestaan aangekochte honden trainingsmateriaal en/of lesmateriaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Them door te verkopen. Alle lesboeken zullen na de cursus weer worden ingenomen en blijft intellectueel eigendom van Them. Them heeft al haar lesmateriaal inclusief examens laten registreren bij het Benelux - Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder inschrijfnummer 1388733. Them heeft het recht, indien zulks geconstateerd wordt, onverwijld schade te claimen ter hoogte van ten minste de verkoopprijs van de doorverkochte producten en lopende opdrachten met betrokken opdrachtgever direct te annuleren. Hierbij wordt gehandeld als zou sprake zijn van opzegging door opdrachtgever per artikel 10.

 

Art.12   Faillissement en opheffing
Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst terstond op te zeggen per aangetekend schrijven aan de wederpartij, indien die andere partij in staat van faillissement geraakt of in geval van surséance van betaling of in ieder geval van opheffing van een vennootschap (anders dan binnen een herstructurering of fusie). De over en weer bestaande vorderingen zullen dan zoveel mogelijk op basis van deze overeenkomst worden geregeld.

 

Art.13   Privacybescherming
Them is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook. Alle gegevens van de klanten worden door Them uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis met de klant en worden vervolgens gearchiveerd.

Art.14   Geschillen

a.         Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

b.         Alle uit of naar aanleiding van de overeenkomst tussen beide partijen ontstane geschillen, daaronder begrepen die, welke door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel als mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Waar dit niet mogelijk of wenselijk blijkt zullen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn.