Klachten procedure voor de opleiding en het examen

 

Them B.V. International Detection Dog Institute doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn en bij te staan in uw opleiding. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking mondeling, telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Deze procedure heeft onze uitdrukkelijke voorkeur.

 

Bent u desalniettemin ontevreden of acht u het probleem ingewikkelder, dan kunt u onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.

 

-       Klachtenprocedure voor de opleiding


Them B.V. hanteert de volgende klachtenprocedure voor de opleiding speurhond geleider t.b.v. controle luchtvracht theorie gedeelte, het praktijk gedeelte zal worden afgenomen door De Koninklijke Marechaussee en hanteert haar eigen klachtenprocedure:

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de opleiding dienen, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Them B.V. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen 2 weken nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest.


2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan Them B.V. kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres:

Them B.V. International Detection Dog Institute
Heideweg 5
3776 PX Stroe

De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist de cursus, de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.


3. Privacy
Een klacht zal door Them B.V. altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

 


4. Bevestiging klacht
Them B.V. zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. Them B.V. streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.


5. Onderzoek klacht
Them B.V. verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn van 2 weken, maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de reclamant.


6. Reactie op het onderzoek
Them B.V. zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

7.Archiveren klachten

Them B.V. archiveert alle klachten digitaal op een beveiligde computer, gedurende minimaal 1 jaar.

 

8. Geschillenregeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
a. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en Them B.V. over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke beroepscommissie:

Mevrouw drs. R. Voulon, voorzitter

De heer C. van der Giessen, secretaris

Aanvullend lid: juridisch adviseur te benoemen in overleg met de reclamant.

b. De beroepscommissie persoon neemt een geschil slechts in behandeling, indien de reclamant de klacht eerst heeft ingediend bij Them B.V. en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de beroepscommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de onafhankelijke persoon is er sprake van een formeel geschil.
c. Een geschil dient binnen 2 maanden na het ontstaan ervan bij de beroepscommissie aanhangig te worden gemaakt.
d. Bij de behandeling van een geschil door de beroepscommissie staan de Algemene Voorwaarden van Them B.V. International Detection Dog Institute bij de uitspraak centraal.

 


h. De beroepscommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de beroepscommissie is een voor alle partijen bindend advies.